CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Czynności notarialne z reguły wykonujemy w lokalu kancelarii notarialnej w godzinach jej otwarcia. Rozumiejąc jednak Państwa potrzeby, jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem również w innych terminach poza godzinami pracy kancelarii w dni powszednie oraz w soboty. W szczególnych okolicznościach lub gdy charakter czynności tego wymaga również w miejscu poza kancelarią. Z pomocą tłumacza przysięgłego czynności dokonujemy również w języku obcym.

Zachęcamy do spotkania w każdej sprawie, niezależnie czy zachodzi konieczność sporządzenia aktu notarialnego czy też wystarczające jest sporządzenie poświadczenia (np. poświadczenia podpisu lub kopii okazanego dokumentu). Wszystkich porad udzielamy bezpłatnie.

Zakres usług

Dokonujemy czynności notarialnych określonych w art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, której tekst jednolity dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP.

Akt Notarialny

Do najczęstszych czynności notarialnych sporządzanych w tej formie należą umowa majątkowa małżeńska (czyli potocznie „intercyza”), pełnomocnictwo, testament, umowa spółki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, oświadczenie obejmujące ustanowienie fundacji oraz czynności dotyczące nieruchomości (np. lokalu użytkowego, mieszkania, działki zabudowanej domem jednorodzinnym, działki niezabudowanej) takie jak: umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa przedwstępna, umowa o dział spadku, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o dożywocie, umowa o zniesienie współwłasności, umowa zamiany, umowa deweloperska, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, a także oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, oświadczenie o ustanowieniu służebności osobistej, gruntowej lub przesyłu.

Akt poświadczenia dziedziczenia, czyli „spadek u notariusza”

Stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobiercę wymaga sporządzenia protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. W niektórych sytuacjach konieczne będzie również otwarcie i ogłoszenie testamentu czy też przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Protokół

Protokół jest spisywany w formie aktu notarialnego. Najczęściej dokumentuje przebieg obrad zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy czy zebrania ogółu właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. W niektórych sytuacjach możliwe jest również spisanie protokołu stawiennictwa stron, niestawiennictwa drugiej strony czy też dotyczącego doręczenia oświadczeń.

Poświadczenie

Poświadczenie może odnosić się do:

  • podpisu (np. poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie lub umowie zbycia udziałów, poświadczenie odcisku palca osoby, która nie umie lub nie może pisać),
  • dokumentu (np. poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem, poświadczenie daty okazania dokumentu)
  • osoby (np. poświadczenie pozostawania osoby przy życiu).

Inne czynności notarialne

Przykładowo mogą to być czynności dotyczące wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, przyjęcia pieniędzy, dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne czy też protestów weksli i czeków.

Dokumenty

Dokument, który muszą Państwo zawsze zabrać do notariusza to dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), gdyż w każdym przypadku mamy obowiązek stwierdzenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej.

Pozostałe dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej różnią się w zależności od tego jaka czynność notarialna będzie dokonywana (np. umowa sprzedaży, pełnomocnictwo) oraz kto będzie brał w niej udział (np. osoby fizyczne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Kontaktując się z nami, bezpłatnie udzielimy dokładnych informacji dotyczących dokumentów niezbędnych w Państwa sprawie.

 

Następna strona >>> Opłaty