KOSZTY NOTARIALNE

Opłaty pobieramy wyłącznie za sporządzenie dokumentu. Wszelkie informacje poprzedzające dokonanie czynności notarialnej, w tym dotyczące procedury oraz skutków sporządzenia dokumentu notarialnego, niezbędnych dokumentów, wysokości całkowitych kosztów notarialnych udzielane są przez nas bezpłatnie.

Opłaty pobierane przy wykonywaniu czynności notarialnych wynikają z przepisów obowiązującego prawa. W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej mamy obowiązek pobrać:

  • taksę notarialną powiększoną o podatek VAT (np. za sporządzenie aktu notarialnego umowy sprzedaży), czyli indywidualnie ustalane wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, którego maksymalna wysokość jest uregulowana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (treść dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (np. od umowy sprzedaży), czyli podatek określony w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (treść dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP)
  • podatek od spadków i darowizn (np. od umowy darowizny)  to jest podatek określony w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (treść dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP)
  • opłatę sądową (np. za wpis własności), czyli opłatę za dokonanie przez sąd wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, której wysokość jest uregulowana w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (treść dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP)

Wszystkie podatki i opłatę sądową pobrane w naszej Kancelarii Notarialnej przekazujemy właściwemu Urzędowi Skarbowemu oraz właściwemu sądowi rejonowemu.

 

Następna strona >>> Przydatne Linki