Przejdź do treści
logo notariusz

Notariusz

Notariusz wykonuje czynności w sytuacji, gdy strony muszą bądź dla własnego bezpieczeństwa chcą nadać dokumentom formę notarialną. Zwracając się do naszej Kancelarii mogą Państwo liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie w zakresie dokonywanej czynności notarialnej, a także indywidualne podejście do Państwa sprawy. Bezpłatnie wyjaśnimy jak sporządzić potrzebny Państwu dokument, jakie są skutki jego podpisania, a także co będzie potrzebne do jego sporządzenia.

Nasza kancelaria mieści się w Śródmieściu, na parterze zabytkowej kamienicy przy ulicy Wyzwolenia 32. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Ratusz oraz siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Olsztynie.

Czynności notarialne wykonujemy nie tylko w lokalu kancelarii notarialnej, ale również w innych miejscach, jeśli charakter czynności tego wymaga lub osoba zamierzająca dokonać taką czynność (np. ze względu na stan zdrowia) nie może stawić się u notariusza. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w poniedziałki od 10:00 do 18:00, w pozostałe dni od 8:00 do 16:00, a po wcześniejszym uzgodnieniu również w innych godzinach.

Serdecznie zapraszamy do naszej kancelarii.

Czynności notarialne

Czynności notarialne wykonujemy w lokalu kancelarii notarialnej w godzinach jej otwarcia. Rozumiejąc jednak Państwa potrzeby, jesteśmy w stanie spotkać się z Państwem również w innych terminach poza godzinami pracy kancelarii w dni powszednie, a w szczególnych okolicznościach lub gdy charakter czynności tego wymaga również w miejscu poza kancelarią. Z pomocą tłumacza przysięgłego czynności dokonujemy również w języku obcym

Zachęcamy do spotkania w każdej sprawie. Niezależnie czy zachodzi konieczność sporządzenia aktu notarialnego czy też wystarczające jest sporządzenie poświadczenia (np. poświadczenia podpisu lub kopii okazanego dokumentu). Wszystkich porad udzielamy bezpłatnie.

Dokonujemy czynności notarialnych określonych w art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, której tekst jednolity dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP:

Akt notarialny

Do najczęstszych czynności notarialnych sporządzanych w tej formie należą umowa majątkowa małżeńska (czyli potocznie „intercyza”), pełnomocnictwo, testament, umowa spółki, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, oświadczenie obejmujące ustanowienie fundacji oraz czynności dotyczące nieruchomości (np. lokalu użytkowego, mieszkania, działki zabudowanej domem jednorodzinnym, działki niezabudowanej) takie jak: umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa przedwstępna, umowa o dział spadku, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o dożywocie, umowa o zniesienie współwłasności, umowa zamiany, umowa deweloperska, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, a także oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, oświadczenie o ustanowieniu służebności osobistej, gruntowej lub przesyłu.

Akt poświadczenia dziedziczenia, czyli „spadek u notariusza”

Stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobiercę wymaga sporządzenia protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. W niektórych sytuacjach konieczne będzie również otwarcie i ogłoszenie testamentu czy też przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Protokół

Protokół jest spisywany w formie aktu notarialnego. Najczęściej dokumentuje przebieg obrad zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy czy zebrania ogółu właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. W niektórych sytuacjach możliwe jest również spisanie protokołu stawiennictwa stron, czy też niestawiennictwa drugiej strony.

Poświadczenie

Poświadczenie może odnosić się do:
  • podpisu (np. poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie lub umowie zbycia udziałów, poświadczenie odcisku palca osoby, która nie umie lub nie może pisać),
  • dokumentu (np. poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem, poświadczenie daty okazania dokumentu),
  • osoby (np. poświadczenie pozostawania osoby przy życiu).

Inne czynności notarialne

Przykładowo mogą to być czynności dotyczące wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, przyjęcia pieniędzy, dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne czy też protestów weksli i czeków.

Dokumenty

Dokument, który muszą Państwo zawsze zabrać do notariusza to dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), gdyż w każdym przypadku mamy obowiązek stwierdzenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej.

Pozostałe dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej różnią się w zależności od tego jaka czynność notarialna będzie dokonywana (np. umowa sprzedaży, pełnomocnictwo) oraz kto będzie brał w niej udział (np. osoby fizyczne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Kontaktując się z nami, bezpłatnie udzielimy dokładnych informacji dotyczących dokumentów niezbędnych w Państwa sprawie.

PRZYDATNE LINKI

Przygotowując się do wizyty u notariusza mogą być Państwu pomocne strony internetowe następujących instytucji:​

logo ms

Ministerstwo
sprawiedliwości

Na stronie możliwe jest:
• wyszukanie i przeglądanie treści księgi wieczystej
• wyszukanie informacji o podmiocie w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli spółce, stowarzyszeniu, fundacji czy spółdzielni oraz pobranie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
• wyszukanie informacji o tłumaczach przysięgłych w naszej okolicy
logo ceidg

Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej

Strona pozwala na wyszukanie zarejestrowanej firmy oraz pobranie zaświadczenia o wpisie do CEIDG

logo rejestry notarialne

Rejestry
Notarialne

Na stronie jest możliwe:
•    wyszukanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
•    wyszukanie europejskiego poświadczenia spadkowego wydanego w Polsce

Koszty notarialne

Opłaty pobieramy wyłącznie za sporządzenie dokumentu. Wszelkie informacje poprzedzające dokonanie czynności notarialnej, w tym dotyczące procedury oraz skutków sporządzenia dokumentu notarialnego, niezbędnych dokumentów, wysokości całkowitych kosztów notarialnych udzielane są przez nas bezpłatnie.

Opłaty pobierane przy wykonywaniu czynności notarialnych wynikają z przepisów obowiązującego prawa. W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej mamy obowiązek pobrać:

taksę notarialną powiększoną o podatek VAT (np. za sporządzenie aktu notarialnego umowy sprzedaży), czyli indywidualnie ustalane wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, którego maksymalna wysokość jest uregulowana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (treść dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP)

podatek od czynności cywilnoprawnych (np. od umowy sprzedaży), czyli podatek określony w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (treść dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP)

podatek od spadków i darowizn (np. od umowy darowizny) to jest podatek określony w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (treść dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP)

opłatę sądową (np. za wpis własności), czyli opłatę za dokonanie przez sąd wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, której wysokość jest uregulowana w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (treść dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP)

Wszystkie podatki i opłatę sądową pobrane w naszej Kancelarii Notarialnej przekazujemy właściwemu Urzędowi Skarbowemu oraz właściwemu sądowi rejonowemu.

Kontakt

Notariusz Katarzyna Siarkowska-Martyka

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Wyzwolenia 32/1
10-106 Olsztyn

GODZINY OTWARCIA
poniedziałek: od 10:00 do 18:00
wtorek – piątek: od 8:00 do 16:00

Czynność notarialna może być dokonana poza godzinami otwarcia kancelarii, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej dokonania

TEL. 89 500 00 27
E-MAIL sekretariat@rejent.olsztyn.pl

NIP 739 341 82 88
REGON 366689009

W kancelarii możliwe jest skorzystanie z dostępu do sieci WIFI oraz wykonanie przelewu internetowego na miejscu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na Państwa pytania

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Katarzyna Siarkowska-Martyka
ul. Wyzwolenia 32/1
10-106 Olsztyn

Poniedziałek: 10 – 18
Wtorek-Piątek: 8 – 16

sekretariat@rejent.olsztyn.pl
+48 89 500 00 27

© 2019 Kancelaria Notarialna Notariusz Katarzyna Siarkowska-Martyka