Przejdź do treści

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dokonując czynności notarialnej potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższą informacją:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Notariusz Katarzyna Siarkowska-Martyka prowadząca Kancelarię Notarialną w Olsztynie przy ulicy Wyzwolenia nr 32 lok. 1 (dalej „Kancelaria”). Z notariuszem można kontaktować listownie na wymieniony adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ksm@rejent.olsztyn.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania czynności notarialnych oraz wykonywania obowiązków nałożonych na notariusza przez przepisy prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa lub zgoda, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych są organy administracji publicznej lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, urząd skarbowy) oraz firmy przetwarzające dane osobowe w imieniu Kancelarii (np. firmy księgowe czy informatyczne) na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zobowiązującej je do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane:
1. przez okres określony przepisami prawa – w przypadku danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych,
2. do czasu cofnięcia lub ograniczenia zgody – w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie.

Prawa osób, których dane dotyczą

W dowolnym momencie mają Państwo możliwość:
1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania Ich kopii,
2. sprostowania (poprawiania) lub usunięcia swoich danych osobowych,
3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. przeniesienia swoich danych osobowych (uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę notarialną),
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych, profilowaniu i przekazaniu do kraju trzeciego

Podanie danych osobowych po części wynika z obowiązku prawnego (niepodanie takich danych uniemożliwia dokonanie czynności notarialnych), a po części jest dobrowolne. Dane osobowe nie są transferowane poza Polskę i nie są wykorzystywane do profilowania.